In september verscheen The Tyranny of Merit van Michael Sandel. Hij hekelt hierin de arrogantie van de hoogopgeleiden, die vaak als vanzelfsprekend neerkijken op mensen met praktische beroepen. Sandel laat zien hoe degenen die het gemaakt hebben in het leven ervoor zorgen dat ook hun kinderen tot de elite zullen behoren. Wat hij zegt is niet nieuw – onder andere Evelien Tonkens wees tien jaar geleden al op het schrijnende gebrek aan (zelf)respect onder de ‘verliezers van de meritocratie’, en Sandel publiceerde zelf eerder ook al werk met deze strekking. Maar de kracht van de boodschap zit in de herhaling. Nieuw is bovendien dat hij er de populariteit van Donald Trump mee verklaart.

Gelijkwaardigheid van alle mensen is een belangrijk beginsel voor sociaal-democraten. Het is in alle beginselprogramma’s van de PvdA terug te vinden, behalve vreemd genoeg in de laatste uit 2005. Niemand zou zich slechter moeten voelen, of als ‘minder’ gezien mogen worden vanwege zijn opleidingsniveau of vanwege het werk dat hij of zij doet. In dat licht past het niet ooit nog te spreken van het ‘afvoerputje’ van de arbeidsmarkt.

Helemaal onderaan de respect-ladder staan natuurlijk de werklozen. Zij dragen het hardnekkige stigma van mislukking met zich mee, ook al verloren ze hun baan door zoiets oncontroleerbaars als het coronavirus. Als we echt iedereen gelijkwaardig vinden, zouden we niet alleen moeten zorgen dat praktische beroepen meer aanzien (en beloning!) krijgen, maar ook echt aan iedereen de kans moeten bieden mee te doen op de arbeidsmarkt. Recht op werk is nog zo’n ideaal dat bij de sociaal-democratie hoort maar dat in 2005 uit het beginselprogramma van de PvdA is gevallen.

Kees Mosselman en Joan Muysken laten zien dat een baangarantie voor iedereen niet alleen wenselijk, maar ook haalbaar en betaalbaar is. Ze stellen voor de basisbaan op te nemen in de Participatiewet. Ook Paul de Beer vindt het tijd te erkennen dat niet iedereen vanzelf aan het werk kan komen. ‘We moeten terug naar een overheid die zelf veel meer werk creëert en subsidieert.’

Verder dit nummer: Ties Huis in ’t Veld schrijft over zijn ervaringen in kamp Moria afgelopen zomer (over de gelijkwaardigheid van mensen gesproken), en het nieuwe migratiepact van de Europese Commissie. Iris Andriessen schrijft over institutioneel racisme in Nederland (nog zo’n onderwerp). Lorenzo Cicchi, Philipp Genschel, Anton Hemerijck en Mohamed Nasr deden onderzoek naar de bereidheid tot solidariteit van Europeanen onderling (die blijkt er te zijn!), Pieter Paul Slikker en Niesco Dubbelboer leggen uit waarom referenda de parlementaire democratie kunnen versterken en Naomi Woltring schreef een boekessay over neoliberalisme binnen de PvdA.

Annemarieke Nierop, hoofdredacteur

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten