Jaarboek 1983

Redactie: Jan Bank, Paul Kalma, Martin Ros en Bart Tromp.

Het is een misverstand om te denken ‘dat het maatschappelijk compromis een betere inhoud krijgt als het door de overheid wordt opgelegd. Wat men over het hoofd ziet is dat de verschillende maatschappelijke groeperingen hierdoor ontheven worden van de noodzaak om, uit welbegrepen eigenbelang, naar een onderling compromis te streven. De verzorgingsmaatschappij zal dus ineenschrompelen tot de voorzieningen van de collectieve sector. En mag men werkelijk aannemen dat die voorzieningen kunnen worden gehandhaafd als niet tussen de burgers een aanvullend en ondersteunend compromis wordt nagestreefd? Mag men bovendien aannemen dat de po litieke besluitvorming op centraal niveau zich alleen maar bezighoudt met wat goed is voor de burger, dat het eigenbelang van de besluitvormers op dat niveau geen rol speelt? Mag men ten slotte aannemen dat de dubbele solidariteit tussen gemeenschap en individuele burgers in stand kan worden gehouden als de verantwoordelijkheid daarvoor exclusief bij de overheid wo rdt gelegd?’

Het Vierde jaarboek voor het democratisch socialisme staat grotendeels in het teken van het ‘compromis’: wezenlijk kenmerk van de sociaal-democratie en van het maatschappelijk stelsel dat zij heeft helpen opbouwen. Piet Vos analyseert de verhouding tussen verzorgingsmaatschappij en sociaal-democratie. Paul Kalma en Marnix Krop betrekken de compromisgedachte op de huidige werkloosheidsproblematiek. Verder in dit Jaarboek een portret van SDAP-voorman W. A . Bonger, geschreven door Bart van HeerikhuizenJoh. S. Wijne beschrijft de achtergronden van het SDAP-beginselprogramma van 1937.

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2019)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Wiljan Linders [eindredactie]

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl