Jaarboek 1994

Redactie: Frans Becker, Martin Ros, Saskia Stuiveling en Bart Tromp.

In augustus 1994 is het honderd jaar geleden dat in Zwolle de zogenaamde Twaalf Apostelen de SDAP oprichtten, de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, de voorloper van de huidige Partij van de A rbeid. Honderdjaar geleden werden die apostelen nog slechts gevolgd door een minderheid van de arbeidende klasse. Het grootste deel stond achter de oude beweging, gedomineerd door Domela Nieuwenhuis, die steeds verder de kant op ging van anarchisme en principieel antiparlementarisme. Maar de minderheid van weleer groeide uit tot de grote sociaal-democratische beweging van de twintigste eeuw die langs parlementaire weg trachtte het lot van de arbeidende klasse te verlichten. De geschiedenis van de groei van de sociaal-democratie en de ontwikkeling van de Partij van de A rbeid na de Tweede Wereldoorlog staan centraal in dit Vijftiende jaarboek voor het democratisch socialisme.

De redactie heeft gekozen voor een biografische formule. Aan de hand van de levensloop van belangrijke socialistische leiders is uitstekend de rode draad van de geschiedenis van de sociaal-democratie te schetsen. In vier grote profielen worden vier prominente leiders, Troelstra, Albarda, Drees en Den Uyl, voor het voetlicht gebracht. In kleinere profielen worden specifieke thema’s uit de geschiedenis van de sociaal-democratie belicht: Tinbergen en de economie, Hofstra en de financiële huishouding van Nederland, Mansholt en de landbouw, Van der Stoel
en de buitenlandse politiek.

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2019)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Wiljan Linders [eindredactie]

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl