contenttype
Het augustusnummer van S&D met artikelen van Ben Dankbaar, Raphael Smals, Geert Vissers, Amma Asante, Hendrik Noten, Kiza Magendane, Jantine Kriens, Paul de Beer, Constant van der Putten, Erik Jurgens, Sara Murawski, Jurjen van den Bergh, Mirthe Biemans, Wimar Bolhuis, Erik Hormes, Gerard Rinse Oosterwijk en Sybren Kooistra en A.L. Snijders
S&D
Sarah de Lange spreekt met postdoctoraal onderzoeker Wouter Schakel over politieke (on)gelijkheid. Waarom hebben burgers met hogere inkomens en opleidingsniveau meer invloed op beleid dan andere burgers?
Overig
De nieuwste blog van Camiel Hamans en Jan Marinus Wiersma gaat over Wit-Rusland. Hoe kan het dan dat een autocraat als Poetin steeds opnieuw de verkiezingen wint en Loekasjenko 26 jaar, als laatste Europese dictator, in het zadel is kunnen blijven?
Jantine Kriens - De stijgende kosten voor jeugdzorg zijn voor veel gemeenten de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen. In juni trokken lokale politici aan de bel bij de rijksoverheid omdat ze de begroting niet meer rond krijgen. Maar er speelt veel meer dan alleen de oplopende kosten voor de jeugdzorg.
U leest S&D online al voor €2,- per maand! Ontvangt u S&D liever thuis op papier? Een abonnement kost €84,50 per jaar. Voor afdelingsbesturen en PvdA-fracties hanteren wij een extra scherp tarief. Informeer naar de mogelijkheden.
Wimar Bolhuis - 1,4 miljoen Nederlanders verdienen het minnimumloon of net iets meer. Om armoede onder deze groep tegen te gaan, moet het minimumloon omhoog . De eis van de FNV – een verhoging naar € 14 per uur in één keer – heeft erg grote gevolgen voor werknemers, werkgevers en de schatkist. Een stapsgewijze verhoging is daarom logischer.
Hendrik Noten - De gedachte dat alles goed komt na de coronacrisis als de economie maar weer groeit, moeten we loslaten. Verdere groei kan nooit het einddoel zijn van onze politieke ambities. Het doel moet zijn dat de samenleving erop vooruitgaat, en dat gebeurt als de collectieve sector goed functioneert, en als verduurzaming en nieuwe zekerheden voor werkenden hand in hand gaan.
Jet Bussemaker - Er is grote behoefte aan een positieve visie op de overheid. De publieke sector is daarbij cruciaal. Zij kan en moet het kloppend hart van de verzorgingsstaat zijn. Een meer adaptieve vorm van bestuur waarin erkenning van complexiteit, omarming van onzekerheid, ruimte voor professionals en creatieve ideeën van burgers centraal staan, kan daarbij helpen.
Constant van der Putten - De woningnood in Nederland wordt met het jaar nijpender. Zelfs in coronatijd stijgen de huizenprijzen en huren gewoon door. Een oplossing is niet gauw gevonden. Natuurlijk: er moet meer gebouwd worden. En natuurlijk: die vermaledijde verhuurdersheffing moet van tafel. Maar wat ook hoognodig moet gebeuren is regulering van de vrije huursector.
Amma Asante - Toen ik de vraag kreeg om een column te schrijven over racisme heb ik me serieus afgevraagd wat ik hierover nog te melden had. Over dit thema is al zoveel gezegd en geschreven in de afgelopen weken. Al schrijvende kwam ik echter tot de ontdekking dat mij toch nog twee dingen van het hart moeten...
M. Keune & P. de Beer - Als de huidige en de vorige crisis ons iets leren is het wel dat de belangrijkste noden en behoeften in onze samenleving niet worden opgelost door bedrijven meer winst te laten maken of burgers meer particuliere bestedingsmogelijkheden te bieden, maar door publieke diensten te verbeteren. Dat kan alleen als we bereid zijn de belastingen te verhogen.
Boeken en publicaties die zijn uitgegeven door of in samenwerking met de WBS kunt u bestellen voor 20 euro per stuk. Als u meerdere boeken tegelijk bestelt krijgt u 50 procent korting op de totaalprijs.
De leden van de werkgroep migratie van de PvdA Buitenlandcommissie stelde het voorstel 'Een PvdA-migratiebeleid vanuit ons arbeidsperspectief' op om tot een samenhangend, evenwichtig en sociaal-democratisch migratiebeleid te komen. Jacky Bax schrijft  over het proces, haar persoonlijke ervaring als lid van de werkgroep en geeft een samenvatting van de uitkomsten.
In nauwe samenwerking met het partijbestuur van de PvdA werkt de Wiardi Beckman Stichting aan de bouwstenen voor de sociaal-democratische agenda.
Column Arjan Miedema - Jongeren accepteren drastische maatregelen op de korte en middellange termijn, maar hebben behoefte aan een zekere en groene weg uit de coronacrisis.
Marius Kat & Paul Tang - De huidige crisis biedt kansen voor fundamentele economische veranderingen. Zodat economische groei niet langer de maatstaf der dingen is en ook grote bedrijven en vermogenden meebetalen aan het herstel van de crisis.
Camiel Hamans en Jan Marinus Wiersma schrijven voor de WBS maandelijks een blog over Europa en buitenlandse politiek. Zij duiden actuele politieke ontwikkeling aan de hand van een historische context en zoeken raakvlakken met de sociaal-democratie. Lees hier hun eerste blog.
Gijs van Dijk - De Participatiewet is mislukt. Al die sancties, verplichtingen en negatieve economische prikkels werken averechts. Met een paar technische verbeteringen alleen lossen we dit niet op. De benadering van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moet radicaal anders: niet uitgaan van wantrouwen, maar van vertrouwen.
Paul van der Aa - Als een inclusieve samenleving ons doel is, moeten we niet langer proberen alle werklozen met drang en dwang aan het werk te krijgen. Dat is namelijk niet realistisch. Het is tijd voor een meer ontspannen omgang met werkloosheid. Maatschappelijk meedoen kan ook op andere manieren dan via betaald werk.
In 1935 werd door de SDAP en NVV een gezamenlijk Plan van de Arbeid gepresenteerd. Voor een project zoekt de WBS originele exemplaren van dit werk. Heeft u nog een Plan van de Arbeid in de boekenkast staan en bent u bereid om deze (tijdelijk) af te staan, mail dan naar wlinders[at]wbs.nl
Annemarieke Nierop spreekt met Henk te Velde (over Den Uyls befaamde oliecrisis-speech), Hedy d'Ancona (die Den Uyl ziet als feminist), Paul de Beer (die terugverlangt naar Den Uyls plandenken), Philip van Praag (over Den Uyls strubbelingen met Nieuw Links) en Marijke Linthorst (waarom het zo jammer is dat jongeren Joop den Uyl niet meer kennen).
Overig
Het tijdschrift S&D bestaat sinds 1939. Het blad is een vervolg op de Socialistische Gids (1916-1938). Alle oude nummers van S&D zijn online terug te vinden.
S&D
De auteurs in dit nummer van S&D willen vooral een andere economie. Paul de Beer en Maarten Keune pleiten voor serieuze investeringen in de publieke diensten. Robert Kleinknecht pleit voor een ander soort productiviteitsgroei en duurzame groei. Als het aan Marius Kat en Paul Tang ligt, stappen we af van de ‘economie voor alles mentaliteit’.
S&D
In Den Haag Zuidwest is weinig sociale cohesie en veel werkloosheid. Bewoners zijn er vooral bezig met overleven. Meike Bokhorst liep mee met werkbezoeken van de fractie van PvdA Den Haag, en tekende de verhalen op van sleutelfiguren uit het gebied. Hoe valt de sociale cohesie in Zuidwest te versterken? Wijken zoals deze hebben een permanente wijkaanpak nodig.
Camiel Hamans en Jan Marinus Wiersma schrijven voor de WBS een maandelijks blog over de Europese Unie en buitenlandse politiek. In blog 2 lijkt de wind voor de EU de verkeerde kant op te waaien in de Westelijke Balkan. Hebben de Serviërs en de Kosovaren de EU afgeschreven of hebben ze Brussel niet meer nodig om hun problemen op te lossen?