contenttype
Hoe richten we na corona onze samenleving opnieuw in? In het aprilnummer van S&D schrijven Lara Wolters, Wim Derksen, Menno Hurenkamp, Wimar Bolhuis, Joop van den Berg en Marijke Linthorst hierover. Verder in dit nummer reacties op de falende Participatiewet door Gijs van Dijk, Paul van der Aa, Anja Eleveld en Patricia van Echtelt.
S&D
Hoogleraar Agnes Akkerman legt uit hoe werk en werkomgeving politieke attitudes en stemgedrag beïnvloeden in aflevering 3 van de podcast Sarah de Lange zoekt sociaal-democraten.
Overig
Camiel Hamans en Jan Marinus Wiersma schrijven voor de WBS maandelijks een blog over Europa en buitenlandse politiek. Zij duiden actuele politieke ontwikkeling aan de hand van een historische context en zoeken raakvlakken met de sociaal-democratie. Lees hier hun eerste blog.
Josette Daemen - Na de verkiezingen van 2017 lanceerde de PvdA een campagne waarin ‘zekerheid’ centraal staat. Dat begrip is veel meer dan slechts een marketingidee. Wat leert de filosofie ons over ‘zekerheid’ en wat kan de politiek daarmee?
Wim Derksen - Wim Derksen wil desgevraagd best vooruitblikken op de tijd dat het coronavirus onder controle is, maar dan wel in de vorm van vragen die we niet moeten vergeten te stellen. Hij kan het niet laten toch ook een paar voorspellingen te doen: ‘Ik verheug me op alle nieuwe kennisdirecties die de komende jaren weer binnen departementen zullen ontstaan.’
Gijs van Dijk - De Participatiewet is mislukt. Al die sancties, verplichtingen en negatieve economische prikkels werken averechts. Met een paar technische verbeteringen alleen lossen we dit niet op. De benadering van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moet radicaal anders: niet uitgaan van wantrouwen, maar van vertrouwen.
Paul van der Aa - Als een inclusieve samenleving ons doel is, moeten we niet langer proberen alle werklozen met drang en dwang aan het werk te krijgen. Dat is namelijk niet realistisch. Het is tijd voor een meer ontspannen omgang met werkloosheid. Maatschappelijk meedoen kan ook op andere manieren dan via betaald werk.
Jan Marinus Wiersma en Camiel Hamans - Dertig jaar na de val van de Berlijnse Muur maakt de EU een verdeelde indruk. Er is ruzie tussen Oost en West over monetair beleid, migratie en over de rechtsstaat. De kiem voor deze conflicten is gezaaid in de jaren negentig van de vorige eeuw. Daarvan leren we dat we democratische en sociale problemen altijd samen moeten aanpakken.
In 1935 werd door de SDAP en NVV een gezamenlijk Plan van de Arbeid gepresenteerd. Voor een project zoekt de WBS originele exemplaren van dit werk. Heeft u nog een Plan van de Arbeid in de boekenkast staan en bent u bereid om deze (tijdelijk) af te staan, mail dan naar wlinders[at]wbs.nl
Frans en Tamara Becker schreven een boek over de oorlogsgeschiedenis van Herman Bernard Wiardi Beckman. Wiardi Beckman was tijdens de Tweede Wereldoorlog een van de belangrijkste mensen uit het geestelijk verzet. In S&D kunt u een voorpublicatie lezen.
Daniël Boomsma - D66 en de PvdA hebben historisch gezien een speciale band. Nu de politieke versplintering toeneemt moeten, volgens D66’er Daniël Boomsma, deze partijen weer intensiever samenwerken. ‘Als beide partijen weer ideologisch naar elkaar toegroeien komt er misschien nog wel eens iets terecht van een fusie.’
U leest S&D online al voor €2,- per maand! Ontvangt u S&D liever thuis op papier? Een abonnement kost €84,50 per jaar. Studenten en jongeren betalen €40,50. Word vandaag nog abonnee.
In nauwe samenwerking met het partijbestuur van de PvdA werkt de Wiardi Beckman Stichting aan de bouwstenen voor de sociaal-democratische agenda van de toekomst.
Marcel Levi - Het Nederlandse zorgstelsel met zijn sterke focus op marktwerking functioneert verre van optimaal. Omvorming tot een nationaal zorgfonds, zoals in Engeland, zou veel problemen kunnen oplossen, bijvoorbeeld het gebrek aan regie dat er nu is. Maar juist de situatie in Engeland laat zien dat een nationaal zorgfonds ook nadelen kent.
Barend Wind & Cody Hochstenbach - Huisvesting is meer dan een dak boven je hoofd. En een progressieve woonvisie gaat om meer dan zo veel mogelijk betaalbare woningen neerzetten. Woningen moeten qua type en omvang aansluiten op de levens van de bewoners. Ze moeten energieneutraal zijn en permanente zekerheid bieden.
Paul de Beer - Moet de PvdA weer een echte hervormingspartij worden? Die vraag dringt zich op na lezing van de elf bijdragen die uiteenlopende auteurs in de afgelopen nummers van S&D leverden aan de serie ‘Onze instituties op de schop’.
Philip van Praag - Een fusie tussen GroenLinks en PvdA zou tussen de 35 en 40 zetels zou kunnen opleveren. Dat concludeert Peter Kanne op basis van een aantal vragen aan kiezers over de wenselijkheid van een nieuwe linkse fusiepartij. Maar een dergelijke fusie heeft ook schaduwkanten. Intensief blijven samenwerken zou weleens beter kunnen uitpakken voor beide partijen.
Het tijdschrift S&D bestaat sinds 1939. Het blad is een vervolg op de Socialistische Gids (1916-1938). Alle oude nummers van S&D zijn online terug te vinden.
S&D
Sinds mei 2018 kent Nederland een datavakbond. Het idee voor de datavakbond komt van Europarlementariër Paul Tang. Ook de Wiardi Beckman Stichting werkt aan de datavakbond mee, onder andere door de inzet van WBS-stagiair Reinier Tromp en WBS-directeur Klara Boonstra. De datavakbond zelf is politiek neutraal.
Moet de PvdA weer een echte hervormingspartij worden? Ja! Maar niet zoals in de jaren zeventig, schrijft Paul de Beer in een afsluitend essay in de serie ‘Onze instituties op de schop’. Lees het nu in het oktobernummer van S&D.
S&D
Uit onderzoek van Peter Kanne blijkt dat PvdA en GroenLinks samen meer stemmen kunnen trekken dan elk apart. Philip van Praag keek ook nog eens goed naar alle electorale onderzoeken en komt juist tot de conclusie dat PvdA, GroenLinks en SP in het parlement nauw moeten samenwerken, maar dat een fusie niet per se een goed idee is.
S&D
Henk te Velde, Philip van Praag, Hedy d'Ancona, Marijke Linthorst, Paul de Beer en Solange Ploeg over Joop den Uyl.
S&D
Politici moeten nu doorpakken en alles op alles zetten voor verduurzaming van onze energievoorziening en aanscherping van ons milieubeleid. Met bijdragen van o.a.: Wijnand Duyvendak, Socrates Schouten, Heleen de Coninck en Maarten van Poelgeest.
Overig
Wat te doen aan de oorzaken van de vluchtelingenstromen? Hoe moeten we vanuit juridisch en menselijk opzicht met vluchtelingen omgaan? Hoeveel draagvlak is er voor de opvang van vluchtelingen en welke rol speelt integratie daarbij? Op deze vragen proberen de auteurs van 'Over de grens' een antwoord te formuleren. 
Overig
Hoe denken Nederlanders over ‘ouder worden’? Wat willen ze? Wat willen ze niet? Tegen welke problemen lopen ze aan? Interviews met honderddertig 66-plussers, gecombineerd met inzichten van wetenschappers en politici, leverde negen aanbevelingen op.
Overig
Paul de Beer - Om voor alle werkenden de kwaliteit van het werk te verbeteren en de grote ongelijkheid te verminderen is heel wat meer nodig dan het pakket aan maatregelen waar de commissie-Borstlap mee komt. De voorstellen helpen nauwelijks om de machtsbalans tussen werkenden en werkgevenden te herstellen.
Marijke Linthorst schreef enkele weken voordat de Corona-crisis uitbrak een column die nu verrassend actueel is. Het is tijd om ons opnieuw te bezinnen op de rol van de overheid. Als zich op alle cruciale leefgebieden een groeiende tweedeling ontwikkelt, redden we het niet meer met het plakken van pleisters.
Ruud Koole - Een gemeentepolitiek die Wibaut-proof is moet de gemeenteraad niet laten onder-sneeuwen door allerlei postmodern bestuurlijk jargon dat de term 'democratisch' plakt op voorstellen die in feite de macht verschuiven van de kiezers en hun vertegenwoordigers naar professionele bestuurders. De 18e Wibautlezing is een initiatief van het Centrum voor Lokaal Bestuur.
Annelies Huygen en Sanne Akerboom - Het ontbreekt de overheid aan een omvattende visie op de energietransitie. Zonder heldere visie op het ‘raamwerk’ voor de energietransitie krijgen we zwalkend beleid, opstandige burgers en dreigen de zwakste groepen de hoogste rekening te betalen.
Annemarieke Nierop - Managers-die-alleen-managen voeren zonder nadenken de taken uit waarvan ze denken dat de politiek die ze opdraagt. Daarom moet het hele managementsysteem van de Belastingdienst op de schop willen we het burgers-vermorzelende-monster kunnen verslaan dat deze organisatie geworden is.
Wimar Bolhuis, Randy Martens & Henk Nijboer - Het is crisis op de Nederlandse woningmarkt en vooral jongeren – degenen beneden de 35 – zijn daar de dupe van. Als we niets doen verhevigt het probleem de komende jaren. Elf concrete voorstellen om het tij te keren.
Op 17 december 2018 hield José van Dijck de Den Uyl-lezing 'Publieke waarden in een online wereld' voor een volle zaal in de Rode Hoed te Amsterdam. De lezing is nu na te luisteren en na te lezen, inclusief reacties van Lodewijk Asscher en Paul Tang.
In dit nummer o.a.: Coen Teulings over tien jaar na de financiële crisis, Colin Crouch over de weerstand tegen globalisering en Twan van Lieshout over de verschillende manieren om tegen een 'sociaal Europa' aan te kijken. En een politiek-literaire reisreportage van Meike Bokhorst, van Peking tot Moskou.
S&D
Reinier Tromp schrijft dit nummer over de ongebreidelde macht van techgiganten als Google, Facebook en Apple. Zij opereren in de digitale wereld, waar het kapitaal vooralsnog ongereguleerd zijn gang kan gaan. Daar tegenwicht aan bieden, en zeggenschap creëren voor burgers, is de grote uitdaging van deze tijd.
S&D
Wim Kok heeft gedurende dertig jaar grote invloed uitgeoefend op de sociale en politieke verhoudingen in Nederland. In samenwerking met de Wiardi Beckman Stichting schrijft Marnix Krop aan een politieke biografie over Wim Kok.
Voor de Wiardi Beckman Stichting schrijft Marijke Linthorst korte verhalen over haar onderzoek naar de (organisatie van de) zorg. In december 2014 stemde Linthorst in de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel om de vrije artsenkeuze te beperken. Sindsdien heeft ze zich in het onderwerp vastgebeten. Hoe richten we het systeem zo in dat dit leidt tot kwalitatief betere en goedkopere zorg?