contenttype
Hoogleraar Sarah de Lange onderzoekt de staat van de sociaal-democratie met wetenschappers uit binnen- en buitenland. In aflevering 1 van haar podcast-reeks is de Britse politicoloog Simon Hix (LSE) te gast.
Overig
Ruud Koole - De gemeentepolitiek moet weer Wibaut-proof worden. Dat betekent in elk geval dat we de gemeenteraad niet laten ondersneeuwen door allerlei postmodern bestuurlijk jargon dat te pas en te onpas de term 'democratisch' plakt op ideeën en voorstellen die in feite de macht verschuiven van de kiezers en hun vertegenwoordigers naar professionele bestuurders.
Gijs Custers en Iris Glas - Rotterdam is een stad in bloei, maar is ook nog steeds een verdeelde stad. Een belangrijke opgave voor beleidsmakers is om de eenheid onder Rotterdammers te bewaren. Daarvoor is het nodig naar economisch, cultureel én sociaal kapitaal van de inwoners te kijken. Dat biedt namelijk aanknopingspunten om ongelijkheid in de stad te verminderen.
Paul de Beer - Het falen van de Participatiewet vraagt om een grondige herbezinning op de uitgangspunten van de wet. Hoe realistisch was het om te verwachten dat vrijwel iedereen, al dan niet met ondersteuning, in een ‘normale’ baan zou kunnen werken en dat de sociale werkplaatsen op den duur niet meer nodig zouden zijn?
Leon P.I.M. Hombergen - De overheid biedt burgers steeds meer ruimte voor eigen initiatief. Dat lijkt mooi, en is het vaak ook, maar het zet de solidariteit in de samenleving soms flink onder druk. Het kan niet zo zijn dat de burgers met weinig geld achterblijven met verouderde en dure energievoorzieningen terwijl de rest van Nederland comfortabel leeft in gasloze woningen.
Annemarieke Nierop - Managers-die-alleen-managen voeren zonder nadenken de taken uit waarvan ze denken dat de politiek die ze opdraagt. Daarom moet het hele managementsysteem van de Belastingdienst op de schop willen we het burgers-vermorzelende-monster kunnen verslaan dat deze organisatie geworden is.

Per 1 april 2020 zoekt de Wiardi Beckmanstichting (WBS), het wetenschappelijk bureau voor de sociaaldemocratie dat is verbonden aan de PvdA, een stagiair die wil meewerken aan de biografie van Wim Kok.

Op maandag 2 december hield Frans Timmermans de Den Uyl-lezing met de titel ‘Groeien aan de grens’. De tekst van de lezing is gepubliceerd in S&D. Ook is het mogelijk deze terug te kijken.
Marcel Levi - Het Nederlandse zorgstelsel met zijn sterke focus op marktwerking functioneert verre van optimaal. Omvorming tot een nationaal zorgfonds, zoals in Engeland, zou veel problemen kunnen oplossen, bijvoorbeeld het gebrek aan regie dat er nu is. Maar juist de situatie in Engeland laat zien dat een nationaal zorgfonds ook nadelen kent.
Barend Wind & Cody Hochstenbach - Huisvesting is meer dan een dak boven je hoofd. En een progressieve woonvisie gaat om meer dan zo veel mogelijk betaalbare woningen neerzetten. Woningen moeten qua type en omvang aansluiten op de levens van de bewoners. Ze moeten energieneutraal zijn en permanente zekerheid bieden.
Paul de Beer - Moet de PvdA weer een echte hervormingspartij worden? Die vraag dringt zich op na lezing van de elf bijdragen die uiteenlopende auteurs in de afgelopen nummers van S&D leverden aan de serie ‘Onze instituties op de schop’.
Het tijdschrift S&D bestaat sinds 1939. Het blad is een vervolg op de Socialistische Gids (1916-1938). Alle oude nummers van S&D zijn online terug te vinden.
S&D
Sinds mei 2018 kent Nederland een datavakbond. Het idee voor de datavakbond komt van Europarlementariër Paul Tang. Ook de Wiardi Beckman Stichting werkt aan de datavakbond mee, onder andere door de inzet van WBS-stagiair Reinier Tromp en WBS-directeur Klara Boonstra. De datavakbond zelf is politiek neutraal.
Het recht biedt niet altijd een oplossing voor onrechtvaardige situaties op de werkvloer. Als je een rechtszaak begint tegen je werkgever, kost dat je je baan. Juist voor mensen in een kwetsbare positie, werkt ons rechtssysteem gebrekkig. Hoe zou het anders kunnen?
De tijd dat duurzaamheid er een beetje bij hing bij de PvdA is voorbij. Het denken over een rood-groene politiek komt eindelijk van de grond en gaat niet alleen over minder CO2 uitstoten maar ook - juist - over de samenleving die we willen zijn en - nog steeds - over de spreiding van kennis, macht en inkomen.
S&D
Moet de PvdA weer een echte hervormingspartij worden? Ja! Maar niet zoals in de jaren zeventig, schrijft Paul de Beer in een afsluitend essay in de serie ‘Onze instituties op de schop’. Lees het nu in het oktobernummer van S&D.
S&D
Uit onderzoek van Peter Kanne blijkt dat PvdA en GroenLinks samen meer stemmen kunnen trekken dan elk apart. Philip van Praag keek ook nog eens goed naar alle electorale onderzoeken en komt juist tot de conclusie dat PvdA, GroenLinks en SP in het parlement nauw moeten samenwerken, maar dat een fusie niet per se een goed idee is.
S&D
Henk te Velde, Philip van Praag, Hedy d'Ancona, Marijke Linthorst, Paul de Beer en Solange Ploeg over Joop den Uyl.
S&D
Politici moeten nu doorpakken en alles op alles zetten voor verduurzaming van onze energievoorziening en aanscherping van ons milieubeleid. Met bijdragen van o.a.: Wijnand Duyvendak, Socrates Schouten, Heleen de Coninck en Maarten van Poelgeest.
Overig
Wat te doen aan de oorzaken van de vluchtelingenstromen? Hoe moeten we vanuit juridisch en menselijk opzicht met vluchtelingen omgaan? Hoeveel draagvlak is er voor de opvang van vluchtelingen en welke rol speelt integratie daarbij? Op deze vragen proberen de auteurs van 'Over de grens' een antwoord te formuleren. 
Overig
Hoe denken Nederlanders over ‘ouder worden’? Wat willen ze? Wat willen ze niet? Tegen welke problemen lopen ze aan? Interviews met honderddertig 66-plussers, gecombineerd met inzichten van wetenschappers en politici, leverde negen aanbevelingen op.
Overig
Frans Becker & Tamara Becker publiceren tot 15 maart 2020 elke week een episode uit de oorlogsgeschiedenis van H.B. Wiardi Beckman. Op die datum is het 75 jaar geleden dat Wiardi Beckman overleed in Dachau, en verschijnt de biografie 'Op verzoek van Hare Majesteit. De oorlog van Wiardi Beckman'.
Annelies Huygen en Sanne Akerboom - Het ontbreekt de overheid aan een omvattende visie op de energietransitie. Zonder heldere visie op het ‘raamwerk’ voor de energietransitie krijgen we zwalkend beleid, opstandige burgers en dreigen de zwakste groepen de hoogste rekening te betalen.
Op 13 november heeft Diederik Samsom, de 29e Willem Drees-lezing gehouden. Laura van Geest, directeur van het Centraal Planbureau, was coreferent. De lezing is een initiatief van de Stichting Willem Drees-lezing. U kunt de lezing 'De vijfde industriële revolutie' hier teruglezen.
Marijke Linthorst - Er zijn dezer dagen veel boze beroepsgroepen: boeren, leerkrachten, bouwers. Ze hebben allemaal ongetwijfeld een punt. Maar het zou het kabinet sieren als het eens één keer niet zou toegeven aan de groepen met de grootste mond en de meeste hindermacht, maar zou luisteren naar een misschien wel te lieve beroepsgroep met een zeer bescheiden vraag.
Op 15 november is het eerste deel van de biografie van Wim Kok verschenen. Biograaf Marnix Krop signeert voorafgaand aan de Den Uyl-lezing op 2 december. Klik hier voor meer informatie of om het boek te bestellen.
De Wiardi Beckman Stichting ontwikkelt in samenwerking met het PvdA-partijbureau, de fractie en het Centrum voor Lokaal Bestuur een methode om op een nieuwe manier tot een politieke agenda te komen.
Pieterjan van Delden - Sociale marginalisatie is een ingewikkeld probleem in onze samenleving. Maar er zijn wel manieren om er iets tegen te doen. Lokale bestuurders kunnen bijvoorbeeld zorgen dat iedereen mee kan doen aan activiteiten die in de gemeente georganiseerd worden, van sport en het verenigingsleven tot vrijwilligerswerk. Daar moeten ze dan wel in investeren.
Wimar Bolhuis, Randy Martens & Henk Nijboer - Het is crisis op de Nederlandse woningmarkt en vooral jongeren – degenen beneden de 35 – zijn daar de dupe van. Als we niets doen verhevigt het probleem de komende jaren. Elf concrete voorstellen om het tij te keren.
A.L. Snijders - Lucy en Anna zijn meisjes die geruime tijd bij mij in de Achterhoek hebben gelogeerd. Ik woonde alleen, zij waren verdwaald en klopten op een late avond bij mij aan. Ze bleven veertien dagen, ze kookten, ik had aanspraak. Ik heb ze beschreven in een kort verhaal, enkele maanden geleden gepubliceerd. Gisteren ontving ik bericht van een lezer.
Mies Westerveld - Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker wil de rechtsbijstand hervormen. Mies Westerveld geeft een overzicht van eerdere pogingen tot hervorming en zet daar de huidige voorstellen tegen af. Haar conclusie: zeker niet alle door Dekker voorgestelde hervormingen zijn slecht, maar ze neigen wel naar wensdenken.
Maarten van den Bos - De Derde Weg, de sociaal-democratische politiek van de jaren negentig, wordt vaak bestempeld als een knieval voor het neoliberalisme. Historicus Maarten van den Bos betoogt dat in de Derde Weg juist gemeenschappelijkheid en actief burgerschap centraal stonden.
Anton Hemerijck en Marc van der Meer - Het pensioenakkoord laat zien dat de polder toch nog functioneert. Gelukkig maar, want door onze overlegeconomie is Nederland – beter dan andere landen – in staat een beleid voor de lange termijn te voeren. Wel is het nu echt nodig meer te gaan investeren in onderwijs, zorg en arbeidsmarkt.
Peter Kanne - Een brede volkspartij willen zijn én daadkrachtig de grote problemen van deze tijd trotseren, gaat niet samen. Beter dan te pogen alle sociale klassen aan zich te binden doen PvdA en GroenLinks er goed aan vraagstukken als klimaatverandering, immigratie en integratie naar hun hand te zetten door ook op die onderwerpen scherp stelling te nemen.
Cas Mudde - Veel Europese sociaal-democratische partijen gaan er ten onrechte vanuit dat hun electorale neergang te maken heeft met de opkomst van (radicaal-)rechts-populistische partijen. Maar het één staat los van het ander.
Op 17 december 2018 hield José van Dijck de Den Uyl-lezing 'Publieke waarden in een online wereld' voor een volle zaal in de Rode Hoed te Amsterdam. De lezing is nu na te luisteren en na te lezen, inclusief reacties van Lodewijk Asscher en Paul Tang.
Over zelfstandigen, en hun recht collectief te onderhandelen. Over de Den Uyl-lezing van José van Dijck (de lezing zelf, en reacties van Paul Tang en Kimon Moerbeek), over solidariteit binnen Europa, over de hardnekkig ongelijke emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en over nog veel meer.
S&D
In dit nummer o.a.: Coen Teulings over tien jaar na de financiële crisis, Colin Crouch over de weerstand tegen globalisering en Twan van Lieshout over de verschillende manieren om tegen een 'sociaal Europa' aan te kijken. En een politiek-literaire reisreportage van Meike Bokhorst, van Peking tot Moskou.
S&D
Reinier Tromp schrijft dit nummer over de ongebreidelde macht van techgiganten als Google, Facebook en Apple. Zij opereren in de digitale wereld, waar het kapitaal vooralsnog ongereguleerd zijn gang kan gaan. Daar tegenwicht aan bieden, en zeggenschap creëren voor burgers, is de grote uitdaging van deze tijd.
S&D
Wim Kok heeft gedurende dertig jaar grote invloed uitgeoefend op de sociale en politieke verhoudingen in Nederland. In samenwerking met de Wiardi Beckman Stichting schrijft Marnix Krop aan een politieke biografie over Wim Kok.
Voor de Wiardi Beckman Stichting schrijft Marijke Linthorst korte verhalen over haar onderzoek naar de (organisatie van de) zorg. In december 2014 stemde Linthorst in de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel om de vrije artsenkeuze te beperken. Sindsdien heeft ze zich in het onderwerp vastgebeten. Hoe richten we het systeem zo in dat dit leidt tot kwalitatief betere en goedkopere zorg?