Te vaak nog speelt het zorgdebat zich af tussen de twee pijlers overheid en markt. Daarbij wordt vergeten dat zorg om méér draait dan om de vraag van individuele of collectieve verantwoordelijkheid: zorgzaamheid zit in de samenleving. In plaats van te discussiëren over systemen bepleit de nota dan ook om uit te gaan van zes sociaal-democratische waarden van waaruit de zorg zou moeten worden ingericht.

De werkgroep stelt morele vragen voorafgaand aan organisatorische en financiële kwesties. Welk niveau van gezondheid streven we naar? En van wie is de zorg eigenlijk – van de consument, patiënt of gewoon van de burger? Wat is de rol van de gemeenschap, het individu en professionals uit de zorgsector?

Een gezond en waardig bestaan komt verder alleen tot stand, wanneer er wordt nagedacht over de levensloop van mensen. Werk, onderwijs, ontplooiing, plezier en zorg hangen nauw samen – een integrale aanpak is volgens de nota dus een vereiste. Pas als de zorgvraag vanuit waarden wordt opgepakt, ontstaat er een zorgzame samenleving waarbij de verhouding tussen het initiatief van de burgers en aanvullende ondersteuning door collectieve arrangementen, goed kan worden afgewogen.

Lees de nota!

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2019)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Wiljan Linders [eindredactie]

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl