Jaarboek 1992

Redactie: Marnix Krop, Martin Ros, Saskia Stuiveling en Bart Tromp

Het volgen van de vele woelingen in Oost-Europa leidt niet terstond tot inzicht in de onderliggende ontwikkelingen. Maakt de democratie in het algemeen een kans en weten sociaal-democratische stromingen zich te ontplooien? In dit Dertiende jaarboek wordt een poging ondernomen de beschikbare informatie te ordenen. De overgang van dictatuur naar democratie heeft zich in de historie al vaker voorgedaan en de casus Oost-Europa wordt getoetst aan de daarop gebaseerde theorievorming. De aanwezigheid en aard van sociaal-democratische, sociaal-liberale en
hervormd-communistische partijen - hoe rudimentair ook - is in een unieke opsomming bijeengebracht. Voorts wordt de hand in eigen boezem gestoken: hoe keken Nederlandse sociaaldemocraten in de eerste naoorlogse jaren en gedurende de daaropvolgende periode van de Koude Oorlog tegen het Oosteuropese communisme aan en hoe bepaalde dat de verhouding tot de CPN: Praag 1948 revisited. Onthullend is als aanvulling hierop hoe tegen ons aan gekeken werd: de spiegel wordt ons voorgehouden op basis van na de val van de Muur toegankelijk geworden
materiaal uit het Oostduitse SED-archief.

Sluitstuk van het Jaarboek vormt als altijd het profiel: ditmaal gewijd aan een van de grondleggers van de SDAP W.H. Vliegen. In een tijd dat de Partij van de Arbeid kampt met de gevolgen van zorgeloze omgang met haar organisatie, kan de herinnering aan de fascinerende figuur Vliegen stellig geen kwaad.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl