Na de ernstige mondiale beving van het financiële stelsel in het najaar van 2008, treft
het kabinet nu voorbereidingen voor pijnlijke budgettaire naschokken. Hoewel de crisis een tijdelijk karakter heeft - al is nog onzeker hoe lang hij zal duren - verwacht het kabinet dat de gevolgen voor de overheidsfinanciën structureel van aard zullen zijn. De verwachting is dat ons welvaartsniveau - zoals gemeten in termen van het bruto binnenlands product (bbp) - in de toekomst structureel lager zal zijn dan zonder de crisis het geval zou zijn geweest. Ook als de economie na de crisis in hetzelfde tempo groeit als voor de crisis voor de langere termijn werd verwacht, namelijk 2% per jaar, ligt dit groeipad op een lager
niveau. Bij ongewijzigd beleid zullende de publieke uitgaven structureel doorgroeien alsof
er geen crisis is geweest - en op middellange termijn zelfs nog sterker groeien door een
groter beroep op sociale uitkeringen - terwijl de (belasting)inkomsten van de overheid door het lagere welvaartsniveau terugvallen. Het kabinet becijfert dat dit zal resulteren in een structureel tekort van zo’n € 35 mrd per jaar (ca. 6% van het bbp oftewel 12% van de totale
collectieve uitgaven).

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers