In nauwe samenwerking met het partijbestuur van de PvdA werkt de Wiardi Beckman Stichting aan de bouwstenen voor de sociaal-democratische agenda van de toekomst. We doen dat door het organiseren van actie-onderzoeken.

In elk actieonderzoek:

  1. benoemen we voor een bepaald onderwerp wat ons ideaal is;
  2. onderzoeken we wat er in de praktijk goed gaat en hoe dit ideaal onder druk staat;
  3. formuleren we wat ons (dus) te doen staat.

Deze idealen, problemen en adviezen toetsen we met diepte-interviews bij de mensen die het betreft. Op basis daarvan passen we deze adviezen ook weer aan.

De volgende actieonderzoeken worden op dit moment uitgevoerd:

Reikwijdte actieonderzoeken

Door hun aard zijn de afzonderlijke actieonderzoeken altijd beperkt in reikwijdte. Immers: als je in de praktijk wilt toetsen of een voorstel werkt, dan is dat voorstel per definitie concreet en afgebakend van aard. Een actieonderzoek op het gebied van 'wonen', 'zorg' of 'onderwijs', zal nooit een oplossing kunnen bieden voor alle problemen die er op die gebieden spelen.

De Wiardi Beckman Stichting doet daarnaast ook onderzoek naar de grotere verhaallijnen en lessen die er uit de verschillende actieonderzoeken tezamen te destilleren zijn voor de sociaal-democratie.

Samenwerking

We werken bij de actieonderzoeken natuurlijk samen met het Centrum voor Lokaal Bestuur – met onze wethouders en raadsleden in het land – en met de leden van de PvdA. Tijdens PvdA-congressen en op ledendagen houden we discussiebijeenkomsten over de lopende actieonderzoeken en halen we input op voor nieuwe onderzoeken. Zie hiervoor bijvoorbeeld het onderdeel op de PvdA-website: zeker zijn van een eerlijke toekomst.  

Contact

Heeft u vragen of suggesties aan de WBS over de actieonderzoeken? Neem dan contact op met Annemarieke Nierop: anierop@wbs.nl.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers