Jaarboek 1994

Redactie: Frans Becker, Martin Ros, Saskia Stuiveling en Bart Tromp.

--> download de pdf

In augustus 1994 is het honderd jaar geleden dat in Zwolle de zogenaamde Twaalf Apostelen de SDAP oprichtten, de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, de voorloper van de huidige Partij van de A rbeid. Honderdjaar geleden werden die apostelen nog slechts gevolgd door een minderheid van de arbeidende klasse. Het grootste deel stond achter de oude beweging, gedomineerd door Domela Nieuwenhuis, die steeds verder de kant op ging van anarchisme en principieel antiparlementarisme. Maar de minderheid van weleer groeide uit tot de grote sociaal-democratische beweging van de twintigste eeuw die langs parlementaire weg trachtte het lot van de arbeidende klasse te verlichten. De geschiedenis van de groei van de sociaal-democratie en de ontwikkeling van de Partij van de A rbeid na de Tweede Wereldoorlog staan centraal in dit Vijftiende jaarboek voor het democratisch socialisme.

De redactie heeft gekozen voor een biografische formule. Aan de hand van de levensloop van belangrijke socialistische leiders is uitstekend de rode draad van de geschiedenis van de sociaal-democratie te schetsen. In vier grote profielen worden vier prominente leiders, Troelstra, Albarda, Drees en Den Uyl, voor het voetlicht gebracht. In kleinere profielen worden specifieke thema’s uit de geschiedenis van de sociaal-democratie belicht: Tinbergen en de economie, Hofstra en de financiële huishouding van Nederland, Mansholt en de landbouw, Van der Stoel
en de buitenlandse politiek.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten