Te vaak nog speelt het zorgdebat zich af tussen de twee pijlers overheid en markt. Daarbij wordt vergeten dat zorg om méér draait dan om de vraag van individuele of collectieve verantwoordelijkheid: zorgzaamheid zit in de samenleving. In plaats van te discussiëren over systemen bepleit de nota dan ook om uit te gaan van zes sociaal-democratische waarden van waaruit de zorg zou moeten worden ingericht.

De werkgroep stelt morele vragen voorafgaand aan organisatorische en financiële kwesties. Welk niveau van gezondheid streven we naar? En van wie is de zorg eigenlijk – van de consument, patiënt of gewoon van de burger? Wat is de rol van de gemeenschap, het individu en professionals uit de zorgsector?

Een gezond en waardig bestaan komt verder alleen tot stand, wanneer er wordt nagedacht over de levensloop van mensen. Werk, onderwijs, ontplooiing, plezier en zorg hangen nauw samen – een integrale aanpak is volgens de nota dus een vereiste. Pas als de zorgvraag vanuit waarden wordt opgepakt, ontstaat er een zorgzame samenleving waarbij de verhouding tussen het initiatief van de burgers en aanvullende ondersteuning door collectieve arrangementen, goed kan worden afgewogen.

Lees de nota!

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten