herenboeren bergen

Maarten Schiphorst in de koude kas op het terrein van Herenboeren Duinstreek in Bergen.

Coöperatie Herenboeren Duinstreek (Bergen, Noord-Holland)

Gesprek met Maarten Schiphorst, lid van het bestuur van de coöperatie

‘Onze 250 leden runnen gezamenlijk de coöperatie. We hebben zo’n 20 hectaren landbouwgrond. Er zijn twee boeren in dienst en verder wordt iedereen geacht mee te werken op het land, bijvoorbeeld onkruid wieden of aardbeien planten. We hebben het werk opgedeeld in teams.

Ik ben hieraan begonnen omdat ik vind dat het anders moet en kan. Als ik deze week weer het nieuws hoor van die stal met drieduizend varkens die is afgebrand, dat kan ik niet aanzien. Dat wil ik niet meer. Met onze coöperatie verzetten we ons niet tegen de traditionele boeren, maar we zetten er een ander systeem van landbouw bedrijven naast, waarin we bewuster omgaan met dierenwelzijn en de natuur. Het gaat om meer dan alleen het voedsel dat direct van het land komt, ik doe het ook om het goede gevoel. En we hebben een heel gezellige gemeenschap. We runnen echt samen een bedrijf. Het moet zichzelf financieren, want we krijgen en willen geen subsidie; we zijn onafhankelijk. Een winstoogmerkt hebben we niet.

Dit is ons tweede jaar. Het voorjaar was erg koud, dus we hebben nog niet zoveel aanbod nu. Gelukkig hebben we ook een koude kas. Vorig jaar was de bonenoogst mislukt, maar hadden we een grote opbrengst van kolen, aardappelen en pompoen. Zo dein je mee op de omstandigheden.

Het was een heel gedoe om de aanvraag voor de coöperatie goedgekeurd te krijgen. Het perceel ligt net buiten de gemeente Bergen, dus we hadden met de provincie te maken. Op een gegeven moment moesten we met wel 14 verschillende ambtenaren overleggen, enorm onoverzichtelijk en bureaucratisch. Maar het is gelukt; er is ook brede steun voor wat wij doen.

We werken natuurgedreven, onder meer met strokenteelt. Met onze komst op dit land is de bodemkwaliteit nu al enorm verbeterd; eerst werden hier bloemen verbouwd en maïs, heel eenzijdig. De grond was zo goed als dood. Maar ons Team Monitoring ziet dat de biodiversiteit in korte tijd al zichtbaar is toegenomen.

Elk lid moet zich inkopen: € 2000 per huishouden, of € 1000 voor een eenpersoonshuishouden. Je betaalt daarnaast per week contributie, circa € 10 (alleen groenten) of € 13 (ook vlees) per ‘mond’ die je wilt voeden. Elke zaterdag halen de leden hun producten op. We hebben het er wel over of en hoe we de coöperatie ook toegankelijk kunnen maken voor mensen met een smalle beurs. Die toegankelijkheid regelen is in de praktijk best lastig. We zijn ook gewoon een onderneming. Er zijn wel leden die het lidmaatschap voor een ander betalen.’

--> Dit artikel is geschreven in samenhang met het interview met Tine de Moor over 'commons' oftewel burgercollectieven.

varkens

Varkens in de modder op het terrein van Herenboeren Duinstreek.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten