Jaarboek 1989

Redactie: Marnix Krop, Martin Ros, Saskia Stuiveling en Bart Tromp

--> download de pdf

Het socialisme heet internationalistisch te zijn, het gaat daar in elk geval historisch prat op. Niet de natie maar de mens staat immers centraal. De werkelijkheid blijkt weerbarstiger. De zomer van 1914 bracht veel meer dan het verraad van de SPD. Hij bracht vooral de wraak van de politiek op een romantisch ideaal, op wat een mythe bleek te zijn. Het socialisme moest — en moet ! — om ook maar enigszins internationalistisch te kunnen zijn, zich sterk maken binnen de nationale staat. Deze paradox bepaalt niet alleen de ruimte voor internationalisme maar werpt ook de vraag op naar de mogelijkheden en beperkingen van socialistische buitenlandse politiek.
Honderd jaar na de oprichting van de Tweede Internationale staat het feestelijke Tiende jaarboek voor het democratisch socialisme in het teken van het internationalisme-vraagstuk, dat zo cruciaal is voor de socialistische identiteit en voor de politieke actualiteit. Want de stormachtige nieuwe ontwikkelingen in diverse landen van het ooit zogeheten gesloten communistische blok roepen ook nieuwe uitdagingen op aan de sociaal-democratie en de zich tegenover kapitalisme en communisme afbakenende partijen in zozeer in andere politieke omstandigheden verkerende landen.

De jaarboekredacteuren Krop en Tromp traceren de internationaal-politieke traditie van de sociaal-democratie. Bob Cohen houdt de samenwerking van de socialisten in het integrerende
Europa tegen het licht. Of socialisten wel tot grensoverschrijdende politieke actie kunnen komen, onderzoeken
Nollkaemper en IJlstraaan de hand van de vervuiling an het zeemilieu. Hans Achterhuis hekelt het moralisme in socialistische opvattingen over ontwikkelingshulp. zet de leden van de Internationale op een rij terwijl Jone Bos in Soetan Sjahrir de belichaming ziet van een socialist en internationalist ‘met een correct begrip van nationalisme’.

In dit Jaarboek staat bij gelegenheid van het tweede lustrum ook een overzicht van de inhoud van alle sinds 1979 verschenen edities van het Jaarboek.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten