contenttype
Drie promovendi ageren tegen het hedendaags neoliberalisme (bijdragen van Naomi Woltring, Jan Overwijk en Lars Cornelissen). Verder dit nummer: reacties van VVD-ers Ton Elias en Patrick van Schie en van GroenLinks-ideoloog Simon Otjes op de verkiezingsnederlaag van de PvdA. En Jacques Wallage dient Annemarie Kok van repliek.
S&D
De Wiardi Beckman Stichting vroeg wetenschappers en deskundigen uit haar netwerk te reageren op het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Lees de analyses van onder anderen Klara Boonstra (arbeidsmarkt), Marith Volp (zorg), Flip de Kam (belastingen en financiën), Rinda den Besten (onderwijs) en Wim Derksen (ruimtelijk perspectief).
Klara Boonstra - Het regeerakkoord bevat een heel gevaarlijk plan: de vijf maanden lange proeftijd in contracten voor onbepaalde tijd. Mark my words: dit zal het nieuwe massaal toegepaste standaard-flexmodel voor de onderkant van de arbeidsmarkt worden.
Het recht biedt niet altijd een oplossing voor onrechtvaardige situaties op de werkvloer. Als je een rechtszaak begint tegen je werkgever, kost dat je je baan. Juist voor mensen in een kwetsbare positie, werkt ons rechtssysteem gebrekkig. Hoe zou het anders kunnen?
Politici moeten nu doorpakken en alles op alles zetten voor verduurzaming van onze energievoorziening en aanscherping van ons milieubeleid. Met bijdragen van o.a.: Wijnand Duyvendak, Socrates Schouten, Heleen de Coninck en Maarten van Poelgeest.
Overig
'Red de zeggenschap van de technocratie', verzucht Meike Bokhorst in dit nummer van S&D. Meer zeggenschap voor burgers is een recept dat vaak wordt uitgeschreven voor allerhande politieke en bestuurlijke kwalen. Maar hoewel inspraak weliswaar nodig is, pakt deze niet altijd goed uit. Ook aandacht voor de vraag: PvdA, hoe nu verder?
S&D
Wat te doen aan de oorzaken van de vluchtelingenstromen? Hoe moeten we vanuit juridisch en menselijk opzicht met vluchtelingen omgaan? Hoeveel draagvlak is er voor de opvang van vluchtelingen en welke rol speelt integratie daarbij? Op deze vragen proberen de auteurs van 'Over de grens' een antwoord te formuleren. 
Overig
Hoe denken Nederlanders over ‘ouder worden’? Wat willen ze? Wat willen ze niet? Tegen welke problemen lopen ze aan? Interviews met honderddertig 66-plussers, gecombineerd met inzichten van wetenschappers en politici, leverde negen aanbevelingen op.
Overig
Paul Tang - Een PvdA die wil overleven moet breken met het idee van Nederland als spin in het web van belastingontwijking. Een web dat door PvdA’ers actief mee gesponnen of oogluikend toegelaten is. Effectieve Europese belasting op winst en vermogen is essentieel om de groeiende ongelijkheid binnen de perken te houden en iedereen in een stijgende welvaart te laten delen.
Jacques Wallage - In het vorige nummer van S&D nam Annemarie Kok het participatie-denken onder vuur (‘Klaar met politiek. Het participatie-evangelie van Wallage en Plasterk’). ‘Hoe kan het toch dat juist PvdA-mensen zo warmlopen voor allerlei vormen van inspraak en zeggenschap waarmee de (lokale) democratie ondergraven wordt?’ schreef ze. Jacques Wallage reageert matig geamuseerd op het artikel. 
Wim Kok heeft gedurende dertig jaar grote invloed uitgeoefend op de sociale en politieke verhoudingen in Nederland. In samenwerking met de Wiardi Beckman Stichting schrijft Marnix Krop aan een politieke biografie over Wim Kok.
Annemarie Kok - Verworvenheden als de representatieve democratie, serieus openbaar bestuur en een verantwoordelijke overheid komen in het nauw nu steeds meer lokale politici ruim baan maken voor ‘burgerkracht’ en ‘burgermacht’. Annemarie Kok beschouwt de PvdA-ers Jacques Wallage en Ronald Plasterk als hoofdwegbereiders van deze in haar ogen onzalige ontwikkeling. 
Sjors Overman - Een terugtredende overheid is geen recept voor efficiëntie of meer tevredenheid bij burgers, zo laat de verzelfstandiging van publieke dienstverlening zien. Wat moeten we nu doen met onze publieke sector, die inmiddels voor het grootste deel uit verzelfstandigde organisaties bestaat?
Wekelijks blogt Marijke Linthorst over haar onderzoek naar de (organisatie van de) zorg. In december 2014 stemde Linthorst in de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel om de vrije artsenkeuze te beperken. Sindsdien heeft ze zich in het onderwerp vastgebeten. Hoe richten we het systeem zo in dat dit leidt tot kwalitatief betere en goedkopere zorg?