Over de WBS

De Wiardi Beckman Stichting (WBS) is het wetenschappelijk bureau voor de sociaal-democratie, gelieerd aan de Partij van de Arbeid. Het instituut ontleent zijn naam aan de vooraanstaande sociaal-democraat H.B. Wiardi Beckman, die in maart 1945 in Dachau om het leven kwam. De WBS werd opgericht op 5 februari 1946.

Doelstelling
De WBS stelt zich ten doel om urgente maatschappelijke vraagstukken te signaleren, deze wetenschappelijk te analyseren vanuit een langetermijnperspectief en sociaal-democratisch gezindheid, en er toekomstgericht over te adviseren.

Onafhankelijk van beleid en beleidsmakers
De Wiardi Beckman Stichting is onafhankelijk van bestaand beleid en beleidsmakers. Dat sluit ondersteunend werk voor de PvdA – zoals het opstellen van discussienota’s, bijdragen aan verkiezingsprogramma's, en advisering van de Tweede-Kamerfractie en het partijbestuur – echter niet uit. De WBS ontvangt overheidssubsidie, gekoppeld aan het aantal Kamerzetels van de PvdA, en financiële steun van de PvdA zelf. Een belangrijke bron van inkomsten vormen daarnaast donaties.