Alle rapporten

 • Rapport
  14 dec 2016

  In het rapport 'Ouder worden in Nederland' leest u de resultaten van het laatste Van Waarde Lokaal-onderzoek. Het rapport bestaat uit aanbevelingen en een selectie van interviews die de WBS in 2016 organiseerde met 66-plussers, mantelzorgers en mensen die in de zorg werken.

 • Rapport
  6 okt 2016

  Een studie van Arie de Jong op basis van eerdere decentralisaties om de drie grote operaties van 1 januari 2015 beter te kunnen begrijpen.

  Lees hieronder de e-publicatie:

  Decentralisatie in Nederland

 • Rapport
  1 okt 2015

  Een onderzoek naar schijnconstructies in de pakketdienstsector, het primair onderwijs en het wegtransport. Het rapport geeft tien aanbevelingen om het afwentelen van risico's en kosten op werkenden door werkgevers tegen te gaan.

 • Rapport
  22 sep 2015

  De Energietransitie heeft een lange termijn, structurele aanpak nodig. Het Energieakkoord is hooguit een eerste stap. De Wetenschappelijke Instituten van de politieke partijen en het Duurzaamheids Overleg Politieke Partijen (DOPP) hebben daarom een gezamenlijke Agenda geformuleerd voor zo’n structurele aanpak en hun visies daarop gegeven.

  De Agenda is op 22 september aangeboden aan Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie, en aan een aantal Kamerleden.

  De Agenda is hier te downloaden, en is opgesteld door:
  Duurzaamheids Overleg Politieke Partijen (DOPP)

 • Rapport
  18 mei 2014

  S&D is een keurig blad dat normaal in een keurig ritme verschijnt op papier. Maar we maken met plezier een uitzondering om aandacht te besteden aan de heropleving van de publieke belangstelling voor ongelijkheid door het grote succes van het werk van Thomas Piketty. Voor S&D is het een onderwerp dat terug is ‘van nooit weggeweest’, zoals onder meer bleek uit het themablok over dit onderwerp in april 2013.

 • Rapport
  23 dec 2013

  Deze publicatie is een coproductie van het Centrum voor Lokaal Bestuur en de Wiardi Beckman Stichting

  Michiel Emmelkamp, Menno Hurenkamp, Gert-Jan Leerink, Jacqueline Kalk - Afgelopen juli vertelde Margriet de Jager (wethouder voor de lokale partij Deventer Belang) in het televisieprogramma Nieuwsuur trots dat buurmannen en bijstandsgerechtigden voortaan ouderen en gehandicapten konden verzorgen.

 • Rapport
  19 mei 2013

  Frans Becker en Paul Kalma - Een debat dat maar niet op gang kwam

 • Rapport
  20 nov 2011

  Achtergrondnota bij de conceptresolutie Sociaaldemocratische internationale politiek.

 • Rapport
  19 nov 2011

  Voor u ligt de conceptresolutie Sociaaldemocratische Internationale Politiek. Deze is meer dan ooit nodig nu wereldwijd de ongelijkheid toeneemt, oorzaken van vele gewapende conflicten niet uit de weg worden geruimd en vele onduurzame productie- en consumptiepatronen de leefbaarheid van onze aarde aantasten, ook voor volgende generaties mensen. Wij als sociaaldemocraten hebben vele alternatieven.

 • Rapport
  25 jul 2011

  'Toekomst voor de publieke sector' is een rapport dat Paul de Beer schreef op verzoek van de WBS. Met een heldere analyse en scherpe uiteenzetting van opties stelt De Beer de onvermijdelijkheid van de bezuinigingen van het huidige kabinet ter discussie.

  De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn als volgt samen te vatten:

  De gevolgen van de economische crisis en van de vergrijzing van de bevolking voor de overheidsuitgaven zijn beperkt en rechtvaardigen geen drastische bezuinigingen.

 • Rapport
  1 sep 2008

  Het WBS-rapport 'Om de plaats van de arbeid' is het resultaat van onderzoek naar de invloed van belangrijke trends in de samenleving op vraagstukken rond arbeid. De analyse mondt uit in een politieke visie en agenda voor de PvdA. De auteurs van het rapport zijn Frans Becker, Jurre van den Berg en Monika Sie Dhian Ho.

  De trends waar het rapport op ingaat zijn:
  mondialisering
  de opkomst van de kennisintensieve diensteneconomie
  de overgang van managerskapitalisme naar aandeelhouderskapitalisme
  demografische en sociaal-culturele trends
  nieuwe aanspraken op de publieke sector

 • Rapport
  1 dec 2007

  In het rapport 'Een economisch mozaïek' wordt de ontwikkeling in de Nederlandse regio´s buiten de Randstad geschetst, en worden de problemen en kansen van deze gebieden geanalyseerd. Aan de hand van een zestal aanbevelingen wordt een nieuwe agenda voor de PvdA voorgesteld. Deze agenda moet bijdragen aan een stevige sociaal-democratische visie op regionale ontwikkelingspolitiek.

  De zes aanbevelingen uit het rapport luiden als volgt:

  Steun op de sociaal-democratische traditie.
  Investeer in kennis, innovatie en ondernemerschap.
  Bevorder participatie.
  Begin bij de regio zelf.

 • Rapport
  1 sep 2007

  Het rapport De bedreigde rechtsstaat is op 3 september 2007 aangeboden aan de staatssecretaris van Justitie, mevrouw N. Albayrak. Het rapport is het resultaat van een studie van de werkgroep rechtsstaat en sociaal-democratie van de WBS.

 • Rapport
  1 sep 2007

  Van mei tot november 2006 organiseerde de WBS Werkplaats debatten, deed onderzoek en publiceerde over uiteenlopende politieke thema's als het inburgeringsbeleid, een sociale beurs, duurzame energie, de ‘kloof' tussen burger en politiek, de toekomst van Europa, en verplicht godsdienstonderwijs op de middelbare school. Een selectie van de resultaten van dit halfjaar detectivewerk is gebundeld in 'Politiek van de Netwerkgeneratie'.

 • Rapport
  1 sep 2006

  Het boek is te bestellen door een mail met uw adresgegevens te sturen naar info@wbs.nl voor een prijs van 6 euro incl verzendkosten. Voor meer informatie kunt u bellen met [070] 26 29 720.

 • Rapport
  1 sep 2006

  Hoe ernstig zijn de belangrijkste energieproblemen (klimaatverandering, schaarste aan fossiele brandstoffen) eigenlijk? Hoe degelijk zijn de oplossingen die aangedragen plegen te worden? En hoeveel tijd heeft een samenleving nodig om zich op een andere energie- huishouding in te stellen? In 'Nieuwe Energie' geeft René Rector, geinspireerd door discussies in en rond de werkgroep Sociaal-democratisch energiebeleid van de Wiardi Beckman Stichting, een antwoord op deze vragen.

 • Rapport
  1 sep 2004

  Wat voor veel problemen op het gebied van energie en milieu geldt, geldt ook voor de bestrijding van die problemen: ze betreft de lange termijn. De samenleving heeft tijd nodig om zich op noodzakelijke veranderingen in te stellen en om op een zuiniger en zorgvuldiger, meer duurzame manier met de natuurlijke omgeving om te gaan. Toekomst-studies, die anticiperen op wat komen gaat en wat moet veranderen, zijn op dit terrein daarom van grote betekenis.