Projecten & werkgroepen

De Wiardi Beckman Stichting onderzoekt de schakels in de migratieketen; van brandhaard tot integratie en van vertrek naar bestemming.

Van Waarde Lokaal is een actieonderzoek naar de veranderingen in het sociale domein na de decentralisatie van onze verzorgingsstaat naar de gemeenten in 2015. We houden diepte-interviews met mensen in heel Nederland. Deze interviews, reflecties van wetenschappers daarop en beleidsaanbevelingen vindt u op vanwaardelokaal.nl.

Als je bezwaren hebt tegen de manier waarop de zorg georganiseerd is, moet je ook mee willen denken over de vraag hoe het beter zou kunnen. Onder dat motto blogt Marijke Linthorst vanaf 5 september 2016 wekelijks over de zorg in Nederland.

Wat is van waarde? Hoe staat dat onder druk? En wat kunnen we daaraan doen?

Jong WBS is de jongerenafdeling van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau voor de sociaal-democratie. Wij willen jonge mensen betrekken bij de ideeënvorming in de sociaal-democratie en een bijdrage leveren aan het politieke en maatschappelijke debat.

Het project Security Crisis gaat in op het 40-jarig bestaan van de Helsinki-akkoorden, de groeiende spanningen tussen Rusland en het Westen en het huidige Oekraïne-conflict

De werkgroep Arbeid biedt een ontmoetingsplaats voor deskundigen op het terrein van arbeidsvraagstukken uit de wereld van wetenschap, politiek, vakbeweging; uit de publieke en private sector. De werkgroep heeft een programmatische taak (bijdrage aan verkiezingsprogramma's van de PvdA), een informatieve en netwerkfunctie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Mieke Groen, netwerkarbeid@pvda.nl

De werkgroep zorg van de WBS, bestaande uit politici, wetenschappers, werkers en gebruikers wil zoeken naar antwoorden op de nieuwe vragen die de zorg ons stelt. Daarbij laten we ons inspireren door het sociaal-democratisch gedachtengoed.

Het Amsterdam Process is een transnationale heroriëntatiebeweging van de Europese sociaal-democratie, geleid door de WBS en Policy Network.

Het WBS-Europafonds is in 2011 opgericht met als doelstelling het debat over Europa in de Nederlandse sociaal-democratie weer op gang te brengen en te stimuleren.