Steun de WBS

Giften van donateurs vormen de kurk waarop onze activiteiten drijven. Uw bijdrage stellen wij dan ook zeer op prijs en we zullen deze zeer zorgvuldig besteden. U kunt ons op twee manieren financieel steunen:

  • door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL20INGB0000 030603, of
  • door periodiek een bedrag over te maken (deze gift is dan aftrekbaar voor de Belastingdienst).

Periodieke giften
Sinds 1 januari 2014 zijn periodieke giften aan de WBS aftrekbaar voor de Belastingdienst zonder dat hiervoor een notariële akte opgemaakt hoeft te worden. Dat kan omdat de WBS de zogenoemde ANBI-status heeft. Meer informatie over de regeling vindt u op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl (zoeken op 'ANBI').

Gegevens t.b.v. ANBI-status WBS

Contactgegevens
Het kantoor van de stichting is gevestigd aan het Emmapark 12, 2595 ET Den Haag. Het telefoonnummer van de stichting is 070-2629720, het faxnummer 070-3471184, het e-mail adres info@wbs.nl, het rekeningnummer: NL20INGB0000 030603. Het RSIN-nummer (fiscaal nummer) van de WBS is 002956159

Het bestuur van de WBS
Het bestuur van de WBS wordt uitgeoefend door een curatorium, benoemd door het bestuur van de PvdA.

De WBS heeft een kleine staf van betaalde medewerkers. Zij is in belangrijke mate aangewezen op een breed netwerk van mensen, die werkzaam zijn in de wetenschap, maatschappelijke organisaties en het openbaar bestuur. Teneinde haar doelstelling te realiseren organiseert de WBS debatten, seminars en conferenties. Daarnaast bestaan vaste werkgroepen die regelmatig bijeenkomen. De WBS publiceert rapporten en boeken. Vaste uitgaven zijn ons eigen maandblad S&D en het WBS Jaarboek. Op de website van de WBS zijn naast informatie over activiteiten en bijeenkomsten blogs, opiniestukken, internationale bijdragen en discussies te vinden. Voorts levert de stichting gevraagde en ongevraagde bijdragen aan de verkiezingsprogramma's van de PvdA. Aan de Universiteit van Amsterdam heeft de WBS de Dr. J.M. den Uyl-leerstoel ingesteld.

Beloningsbeleid
De Wiardi Beckman Stichting volgt in haar beloningsbeleid de CAO van de Partij van de Arbeid. De leden van het curatorium ontvangen geen vergoeding anders dan voor gemaakte onkosten.

Financiering
De WBS ontvangt overheidssubsidie, gekoppeld aan het aantal Tweede-Kamerzetels van de PvdA, en financiële steun van de PvdA zelf. Daarnaast geniet de WBS de steun van veel individuele donateurs, die jaarlijks via een donateursactie onder leden van de Partij van de Arbeid worden benaderd. Een klein aantal donateurs stelt jaarlijks een groter bedrag – tot maximaal duizend euro – ter beschikking. De WBS heeft een klein eigen vermogen, dat op een eenvoudige spaarrekening van een bank is ondergebracht.

Jaarverslagen WBS en financiële verantwoording