Op dit moment kent de WBS de volgende werkgroepen: Zorg, Arbeid, Economie, Electorale processen, Geschiedenis, Partijpolitieke processen, Staat en burger en Duurzame Ontwikkeling. De leden van de werkgroepen zijn niet in dienst van de WBS.

Zorg
De werkgroep zorg van de WBS, bestaande uit politici, wetenschappers, mensen die werken in de zorg en gebruikers van de zorg, wil zoeken naar antwoorden op de nieuwe vragen die de zorg ons stelt. In de levens van miljoenen mensen speelt de zorg een belangrijke rol en tegelijkertijd zijn er in de sector meer dan een miljoen mensen werkzaam. Zo’n omvangrijke sector, waar zo veel belang aan wordt gehecht, waar belangen en meningen botsen, vraagt om een helder sociaal-democratisch geluid. We zien het dan ook als onze opdracht om onze beginselen en ons beleid met elkaar te verbinden. De Werkgroep Zorg heeft een eigen platform waar alle publicaties en activiteiten zijn terug te vinden.

Arbeid
De werkgroep Arbeid biedt een ontmoetingsplaats voor deskundigen op het terrein van arbeidsvraagstukken uit de wereld van wetenschap, politiek, vakbeweging; uit de publieke en private sector. De werkgroep heeft een programmatische taak (bijdrage aan verkiezingsprogramma's van de PvdA), een informatieve en netwerkfunctie.

De Werkgroep Arbeid heeft een eigen platform waar alle publicaties en activiteiten zijn terug te vinden.

Economie
In de werkgroep economie treffen economen werkzaam in de politiek, de ambtelijke dienst, maatschappelijke organisaties en wetenschap elkaar om over economische en sociale kwesties te debatteren.

Eigentijdse sociaaldemocratie
De werkgroep eigentijdse sociaaldemocratie brengt jonge promovendi, onderzoekers en geëngageerde WBS-sympathisanten bij elkaar om tot een eigentijds sociaaldemocratisch geluid te komen. De leden van de werkgroep maken een koppeling tussen de klassieke sociaaldemocratische traditie en hedendaagse kwesties en literatuur. De werkgroep is besloten.

Electorale processen
In de werkgroep electorale processen wisselen wetenschappers en opiniepeilers van gedachten over electorale ontwikkelingen en methoden van onderzoek daarnaar.

Geschiedenis
In het voorjaar van 2007 is de werkgroep Geschiedenis gereactiveerd. De werkgroep stimuleert en bespreekt historisch onderzoek naar de sociaal-democratie. Jaarlijks organiseert de werkgroep drie publieke bijeenkomsten voor belangstellenden: twee kleine discussiebijeenkomsten en een groot symposium. In 2008 vond een symposium over de jaren zeventig in Utrecht plaats. In 2009 organiseerde de werkgroep een symposium over "Schuren en Scheuren in de sociaal-democratie" in de Salon in Deventer naar aanleiding van het Deventer Schisma dat 100 jaar geleden op deze locatie plaatsvond.

Duurzame ontwikkeling
We zijn het er over eens dat we duurzamer om moeten gaan met onze leefomgeving en het  milieu, en dat we zuinig moeten zijn met grondstoffen. Duurzaamheid is volgens het PvdA beginselmanifest dan ook 'één van de idealen van de sociaal-democratie'. Toch blijkt het niet eenvoudig om de afweging tussen duurzame ontwikkeling en sociaal-economische winst te maken. Natuur en milieu delven structureel het onderspit, zelfs wanneer sociaal-democraten regeren. De werkgroep duurzame ontwikkeling bestaat uit experts uit de wetenschap, overheid, politiek en het bedrijfsleven. Ze bespreekt actuele thema's rondom duurzame ontwikkeling ten behoeve van het politiek debat. Daarnaast zoekt de groep antwoorden op duurzaamheidsvraagstukken op de langere termijn. Het doel is een uitvoerbare sociaaldemocratische visie op duurzame ontwikkeling op te bouwen.

Partijpolitieke processen
De werkgroep Partijpolitieke processen is een besloten gesprekskring over plaats en functioneren van politieke partijen, analyse van partijpolitieke verhoudingen en het functioneren van het politieke bedrijf.

Staat en Burger
Deze besloten gesprekskring houdt zich bezig met vraagstukken van openbaar bestuur, democratie en bestuurlijke vernieuwing.